Categorieën en Starttijden


Categorieën

Afstand Categorie Startblok Starttijd
1000 meter kidsrun Jongens t/m 12 jaar
Meisjes t/m 12 jaar
Jongens t/m 15 jaar
Meisjes t/m 15 jaar
2,5 Kilometer Jongens t/m 18 jaar
Meisjes t/m 18 jaar
5 kilometer Jongens t/m 18 jaar
Meisjes t/m 18 jaar
Mannen 19 jaar t/m 40 jaar
Vrouwen 19 jaar t/m 40 jaar
Mannen 41 jaar t/m ...
Vrouwen 41 jaar t/m ...
10 kilometer Mannen 19 jaar t/m 40 jaar
Vrouwen 19 jaar t/m 40 jaar
Mannen 41 jaar t/m ...
Vrouwen 41 jaar t/m ...

Starttijden

Afstand Categorie Startblok Starttijd
1000 meter kidsrun 09:30 uur
2,5 Kilometer 10:00 uur
5 kilometer Startblok 1 Wedstrijd 10:45 uur
Startblok 2 Recreatie 11:30 uur
Startblok 3 Recreatie 12:15 uur
10 kilometer 13.00 uur
21 kilometer 14:15 uur